Mục tiêu phát triển của Dự án "Cung cấp điện với chi phí thấp một cách an toàn và bền vững về mặt môi trường và xã hội"

Kết quả lựa chon gói thầu C-EMP-04.2 'Tư vấn thực hiện Kế hoạch sinh kế cộng đồng giai đoạn nhân rộng', Dự án thủy điện Trung Sơn

(21/01/2015, 16:37 GMT+7)


A. Thông tin chung:

-     Tên của bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn.

-      Địa chỉ: Tòa nhà VEAM – số 689 Lạc Long Quân – phường Phú Thượng – quận Tây Hồ - thành phố Hà Nội.

-      Điện thoại/ Fax/ Email: +84 (0) 43 7100596/ +84 (0) 43 7100597/ dauthau.ts@gmail.com

B. Tên gói thầu: C-EMP-04.2 “Tư vấn thực hiện Kế  hoạch sinh kế cộng đồng giai đoạn nhân rộng”,Dự án Thuỷ điện Trung Sơn

 

C. Thông tin chính của kết quả lựa chọn:

 

Thông tin chung về gói thầu

Số tham chiếu của HĐ

C-EMP-04.2

Chịu sự xem xét trước

Mô tả HĐ

Tư vấn thực hiện Kế  hoạch sinh kế cộng đồng giai đoạn nhân rộng

Hình thức lựa chọn

QCBS                                       

Thời hạn HĐ

36 tháng

Ngày ký HĐ

…../01/2015

Đồng tiền đánh giá

Việt Nam đồng

 

 

Mục tiêu của hợp đồng:

Tư vấn thực hiện Kế hoạch sinh kế cộng đồng giai đoạn nhân rộng

Điểm kỹ thuật tối thiểu:

70

 

 

Tên tư vấn

Liên danh Hanoi TC & CDI

Liên danh Tư vấn GRET &SFRI

City/Country

Hà Nội/Việt Nam

Cedex/ Pháp

Tình trạng

Đơn vị được trao hợp đồng

Tư vấn được đánh giá

Điểm kỹ thuật

74,18

83,48

Điểm tài chính

100

57,04

Điểm tổng hợp

79,34

78,19

Tiêu chí

 

 

Kinh nghiệm cụ thể

3,50

4,63

Kế hoạch làm việc và phương pháp luận

28,08

36,25

Các chuyên gia chủ chốt

37,60

37,60

Sự tham gia của tư vấn trong nước

5,00

5,00

Giá khi mở đề xuất tài chính

10.539.010.000 VNĐ

218.700 USD và 13.982.453.000 VNĐ

Giá đánh giá cuối cùng

10.539.010.000 VNĐ

18.476.355.248 VNĐ

Giá sau đàm phán

11.592.911.000 VNĐ

 

Xếp hạng

1

2

 

D. Các tư vấn khác trong danh sách ngắn (Tư vấn được coi là không nộp hồ sơ đề xuất)

Tên tư vấn

Sofreco.

Thành phố/ Quốc gia

Paris / Pháp

Đề xuất được nộp:

Không

 

 


Email phản hồi bài viết Chia sẻ qua Facebook Chia sẻ qua Google Plus Chia sẻ qua LinkedIn

Các tin khác: